Periodiek Medisch Onderzoek

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek dat in het verlengde ligt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E zijn alle risico’s voor de gezondheid in kaart gebracht en waar mogelijk geelimineerd of geminimaliseerd. Als er nog risico’s voor de gezondheid binnen het werk zijn blijven bestaan (omdat het plan van aanpak van de RI&E nog niet volledig is uitgevoerd of omdat het niet mogelijk was alle risico’s te elimineren dan wel afdoende af te schermen) geeft de RI&E ook een advies welk onderzoek bij de medewerkers moet worden verricht om eventuele schade aan de gezondheid op te sporen. Het PMO is dus een op de persoon gericht onderzoek. Door de gegevens per groep te verwerken wordt het ook een organisatie specifiek onderzoek. Dan kan bekeken worden welke specifieke gezondheidsschade bij de medewerkers (mogelijk) door het werk is ontstaan en kunnen op basis van de resultaten individuele en groeps c.q. organisatie adviezen worden gegeven om (verdere) gezondheidsschade te voorkomen. Op individueel niveau kan een advies zijn dat een lopende band medewerker i.v.m. spataderen naar een andere afdeling moet worden verplaatst en op groepsniveau kan een advies zijn dat een half open productiesysteem naar een gesloten productie moet worden omgebouwd i.v.m. een hoge incidentie van contacteczeem en om daardoor langdurige uitval van medewerkers te voorkomen.

Het PMO kan en mag op verzoek van een organisatie worden uitgebreid met algemene gezondheidsonderzoeken (medische check-up). Over de uitkomsten van dergelijk, aanvullend, onderzoek wordt alleen op individueel niveau gerapporteerd aan de betrokken medewerker en nooit aan de organisatie. De organisatie heeft er wel profijt van daar het onderzoek tot doel heeft de gezondheid van de medewerker te bewaken en te bevorderen door preventie.

Bij een PMO worden dus de effecten van de specifieke arbeid gebonden risico’s op de medewerkers die aan deze risico’s worden blootgesteld onderzocht. met als doel deze risico’s vroegtijdig te signaleren en gezondheidsschade te voorkomen.

Wilt u meer informatie klik dan hier.