Trainingen

Training verzuimgesprekken
De leidinggevende is binnen een organisatie de eerst verantwoordelijke voor de aanpak van verzuim. Hij/zij dient dan ook de tools te bezitten om het verzuim positief te beïnvloeden. Indien de leidinggevende verzuimredenen tijdig onderkent door signalen van onvrede, dan kan hij actie ondernemen. Sterq kan op basis van uw specifieke wensen een programma opstellen om de leidinggevende hierin te trainen. Het trainingsprogramma is interactief en vaak wordt ook met een acteur gewerkt.

Werken met beeldschermen
Werken zonder computers is tegenwoordig ondenkbaar! Als uw werknemers veel achter een beeldscherm werken bent u volgens de arbeidsomstandighedenwet verplicht voorlichting te verzorgen over de daarmee samenhangende risico’s. Hiervoor heeft Sterq de training ‘Gezond werken met beeldschermen ontwikkeld’.

Arbo voor leidinggevenden
Arbeidsomstandigheden en de naleving hiervan is een belangrijke taak voor de leidinggevende. Sterq heeft op dit gebied een specifieke training ontwikkeld. Tijdens de training krijgen de leidinggevenden inzicht in de risico’s ten aanzien van de arbeidsomstandigheden binnen de eigen afdeling.

Training omgaan met agressie
Hoe ga je om met verbaal agressieve personen? Bezoekers en klanten worden steeds mondiger en daar is niets mis mee. Het komt echter ook steeds vaker voor dat mensen geen genoegen nemen met het antwoord dat zij van een organisatie krijgen en agressief worden.

Hoe ga je als medewerker om met verbale agressie?
In onze training omgaan met agressie leren de deelnemers effectief omgaan met verschillende soorten agressief gedrag. Hoe herken je verschillende soorten agressief gedrag? Hoe kun je verdere escalatie voorkomen? Op welke wijze kun je het best reageren bij verschillende soorten agressie? Hoe stel je grenzen? Hoe reduceer je agressie? Hoe hanteer je je eigen emoties? In de training ligt het accent op het hanteren van je eigen emoties en het trainen van de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden die doorslaggevend zijn in het hanteren van agressiesituaties.

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen|
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen zijn zaken als: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie. Veel organisaties stellen hiervoor ook een vertrouwenspersoon aan voor de eerste opvang. Wij trainen deze vertrouwenspersoon. Tijdens de training wordt in de middag gewerkt met een professionele acteur. Na onze training:

  • zijn de deelnemers toegerust om de taak als vertrouwenspersoon uit te oefenen.
  • hebben de deelnemers kennis van de wet- en regelgeving inzake ongewenste omgangsvormen.
  • hebben de deelnemers inzicht in de begeleiding van slachtoffers.
  • hebben de deelnemers inzicht in de benodigde communicatieve en sociale vaardigheden betreffende de rol van vertrouwenspersoon.

Training Preventiemedewerker
Vanaf 2007 moeten alle bedrijven een preventiemedewerker aanstellen. De preventiemedewerker is belast met de coördinatie van het arbobeleid en de daarmee samenhangende bepalingen, specifiek met betrekking tot preventie (bijvoorbeeld voorlichting geven). Sterq heeft als visie dat een training preventiemedewerker maatwerk moet zijn. Anders gezegd: de training moet afgestemd zijn op (de arbeidsrisico’s van) de organisatie. De training wordt in samenspraak met de werkgever vorm gegeven. Na het volgen van de training Preventiemedewerker hebben de deelnemers voldoende kennis van Arbozorg (veiligheid, gezondheid en welzijn) om de functie van preventiemedewerker effectief en efficiënt te kunnen invullen. Zij kunnen de arbozorg systematisch aanpakken en zij zijn in staat om voorlichting en advies te geven aan het management en collega’s.

Arbo & Medezeggenschap
De training Arbo & Medezeggenschap heeft als doel om Ondernemingsraad middelen, vaardigheden en kennis aan te reiken zodat de Ondernemingsraad een volwaardige sparringpartner is op het gebied van Arbo, Verzuim en Re-integratie.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier, vul uw gegevens in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.