Kosten verzuim

Om inzicht te krijgen in wat verzuim u kost kunt u hier het door TNO ontwikkelde rekenprogramma bekijken.

Kosten vervanging

In de TNO rekenmodule worden de kosten van vervanging genoemd. De hier berekende kosten komen ongeveer overeen met een 100% vervanging van de zieke medewerker tegen 100% van de gemiddelde loonsom. Dit achten wij een reële inschatting van de kosten.

Wat niet is meegenomen, maar waar u wel mee te maken heeft, is de vraag hoe hoog de productiviteit van een vervanger is. Komt de vervanger van intern dan zal de inwerktijd lager zijn dan wanneer deze van extern komt.

Ook moet u er rekening mee houden dat als interne medewerkers het werk overnemen dit bij deze medewerkers leidt tot een hogere werkdruk (naast de hogere kosten van overwerk) met het risico van productiviteitsverlies van deze vervanger of zelfs ziekte.

Productieverlies

U moet zich er van bewust zijn dat in de rekenmodule van TNO ook geen rekening wordt gehouden met klantontevredenheid omdat de medewerker die ‘er over gaat’ niet aanwezig is en de klant onvoldoende, te laat of niet geholpen wordt door een vervanger. Als dit vaak gebeurd kan dit vervelende consequenties voor de klantrelatie hebben. Let wel: de energie die het kost om een nieuwe klant te krijgen is doorgaans veel hoger dan de energie die het kost om een bestaande klant te behouden.

Kosten arbodienst

Deze zijn zeer variabel en vaak op voorhand niet in te schatten omdat veel arbodiensten een ‘aansluittarief’ vragen, gecombineerd met facturatie per verrichting.

Voorts is het vaak niet duidelijk wie de verrichting uitvoert. Terwijl u betaald voor een bedrijfsarts is het goed mogelijk dat de verrichting wordt uitgevoerd door een arboverpleegkundige of een arboarts. Hierdoor wordt aan kwaliteit ingeboet wat een verlenging van het verzuim en onnodig hoge kosten tot gevolg kan hebben. Een medewerker die 1 week langer ziek is, is tenslotte een veel hogere kostenpost dan een iets hogere uurprijs van een gecertificeerde arbomedewerker.

Verzuimbegeleiding

In het rekenprogramma van TNO wordt de post ‘verzuimbegeleiding’ genoemd. Dit zijn de kosten die u intern maakt. Deze kosten overtreffen de kosten van externe hulp zoals die van een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts.

De interne kosten bedragen gemiddeld 2x de kosten van een arbodienst indien men er van uitgaat dat de verzuimbegeleiding zoveel mogelijk wordt uitbesteed aan de arbodienst. Wij denken daardoor dat de TNO module enigszins optimistisch is ten aanzien van de inschatting van de interne kosten. U kunt uiteraard het beste zelf een inschatting proberen te maken om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen (zie het rekenvoorbeeld).

Wat verder niet in deze verzuimkostenmodule is meegenomen, maar waar u wel rekening mee moet houden zijn de kosten van:

  • Boetes op basis van de wet verbetering Poortwachter
  • Afnemende kwaliteit van de producten en diensten van uw organisatie doordat ervaren medewerkers (tijdelijk) vervangen moeten worden.
  • Bij langdurig verzuim de kosten van het opleiden van (nieuwe) medewerkers.
  • Irritatie op de werkvloer door afwezige medewerkers en verhoogde werkdruk.
  • De administratieve last die (een hoog) verzuim met zich meebrengt

Interessant zijn de kostenberekeningen van het individuele lang verzuim en de mogelijke WIA intrede die hiermee gepaard kan gaan. Als u hier enkele scenario’s uitrekent zult u snel tot de conclusie komen dat u liefst zo weinig mogelijk langdurig verzuim in uw organisatie wilt hebben.

Kortom

De kosten van verzuim kunnen schrikbarende proporties aannemen en elk bedrijf dat graag kosten bespaart doet er verstandig aan hier oog voor te hebben.