Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid en de aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Veel informatie op deze site heeft ook een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. Voorts is de geboden informatie niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikt maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Gezien het bovenstaande sluit Sterq alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie en de inhoud van de site waarnaar wordt doorverwezen.